Groep JRK/A
De jongste onderbouwgroep van ons SBO is een zogeheten JRK-groep. JRK staat voor Jonge Risico Kinderen. De JRK-groep bestaat uit maximaal vijftien leerlingen in de leeftijd van vier tot acht jaar. De groepsleerkracht werkt in de groep samen met een onderwijsassistent. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met een logopediste en fysiotherapeut.
De leerlingen vertonen een achterstand op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Hierbij valt te denken aan spraak-taalontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag). In de meest voorkomende gevallen zien we dat het leren niet vanzelf gaat. In de JRK-groep wordt daarom het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsniveau van deze specifieke jonge leerlingen (de zone van de naaste ontwikkeling). Aan de hand van thema's komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan gerichte spelbegeleiding. Er wordt gestart met de basisvaardigheden van lezen, spellen en rekenen. Door gerichte observatie wordt nagegaan welke onderwijsvorm het meest geschikt is voor het kind. Dit houdt in dat kinderen uit de JRK-groep door kunnen stromen naar SBO-middenbouw, specialistisch (cluster)onderwijs of naar het basisonderwijs.
 
SBO AB/ SBO BC / SBO CD / SBO EF

Na de JRK-groep volgen er nog vier andere SBO-groepen:
  • SBO AB: leerlingen in de leeftijd van 7-9 jaar (groep 4/5)
  • SBO BC: leerlingen in de leeftijd van 7-9 jaar (groep 4/5)
  • SBO CD: leerlingen in de leeftijd van 8-11 jaar (groep 5/6/7)
  • SBO EF: leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar (groep 7/8)
De leerlingen in deze groepen werken in kleine groepjes en volgen hun eigen programma. Dit programma is gebaseerd op de ontwikkelperspectieven die per vak voor de leerling gemaakt worden. De wereldoriënterende vakken worden, in combinatie met begrijpend lezen, aangeboden in thema's (Schatgraven).
 
De zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd doordat er in de klas wordt gewerkt met weektaken. De leerling plant een deel van de taken zelfstandig. Ook heeft iedere leerling een vaste taak in de groep, bijvoorbeeld het afsluiten van de computers aan het einde van de schooldag.
 
In de SBO-groepen is rust, veiligheid, duidelijkheid en structuur heel belangrijk. Aan het begin van elke dag worden het dagprogramma en eventuele bijzonderheden doorgenomen. Dit programma is de gehele dag zichtbaar voor de leerlingen.
 
Er is ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We gebruiken de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën), maar leren vooral van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tijdens de ochtend- en middagpauze wordt er gezamenlijk buiten gespeeld. Vooraf wordt er aandacht besteed aan welke spellen gespeeld kunnen worden. Wanneer er conflicten plaatsvinden, worden deze aan de hand van de zogeheten PAD-kaartjes (emotiekaartjes) besproken en opgelost.  Deze manier van structureren wordt in de loop der jaren langzaam afgebouwd.
 
Daarnaast stimuleren we de creativiteit van leerlingen door het aanbieden van vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek. Deze vakken worden veelal op de middagen gegeven.