Bestuur

Het bestuur van de school bestaat uit ouders. De leden van de schoolvereniging kiezen uit hun midden jaarlijks de bestuursleden. Momenteel telt het bestuur zeven leden. Zij vormen met elkaar het 'bevoegd gezag'. Het bestuur bepaalt in overleg met de directeur het personeels- en financieel beleid. Zij draagt zorg voor het onderhoud van de school. Verder participeert het in overlegorganen met betrekking tot Passend Onderwijs, bestuurlijke schaalvergroting, enzovoort.
Het contact tussen bestuur en personeel wordt onder andere onderhouden op de bestuursvergaderingen, waarop twee directieleden aanwezig zijn. Verder zijn er regelmatig schoolbezoeken, waarbij de bestuursleden zich bij toerbeurt op de hoogte stellen van de gang van zaken op school en in de klas.

Samenstelling van het bestuur

voorzitter:
Dhr. L.M.W. van der Vliet
e-mail: lvandervliet@outlook.com 

secretaris:
Dhr. A. Hartman
e-mail: hartman.andre@gmail.com

penningmeester:
Dhr. A. Voogd
e-mail: a.voogd@voogdaccountants.nl

leden:
Dhr. J. Bakker
Dhr A.W. Boot
Mw. M. Kok-den Besten
Mw. E. Voets-van den Hazel

Schoolvereniging
De school gaat uit van de ' Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Bleskensgraaf met Hofwegen en omstreken'. De grondslag van deze vereniging is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Ouders, grootouders en sympathisanten van de school kunnen lid worden van deze vereniging. 

  • Klik hier voor de statuten van onze schoolvereniging.
  • Klik hier voor het aanmeldingsformulier lidmaatschap.